Ga naar de inhoud
Home » Uitgeverij » Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden | Versie geldig vanaf: 01-01-2014

ARTIKEL 1 DEFINITIES

1.1 Stad op een berg: De stichting, Stad op een berg, statutair gevestigd te Gorinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 280 972 48. Zin Vol Zin (zinvolzin.nl) is onderdeel van stichting Stad op een berg.

1.2 Klant: een natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met Stichting Stad op een berg.

1.3 Consument: een Klant die niet handelt in de uitoefening van bedrijf of beroep.

1.4 Website(s) van Stichting Stad op een berg: De website(s) van Stichting Stad op een berg zijn te bereiken via www.stadopeenberg.nl en www.zinvolzin.nl.

1.5 Overeenkomst: een overeenkomst op afstand waarbij de klant via een door Stichting Stad op een berg georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten bij Stichting Stad op een berg en waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand

1.6 Bedenktijd: een termijn waarbinnen een consument de mogelijkheid heeft om de ontbinding van de koop via het herroepingsrecht te realiseren.

1.7 Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor een consument om na ontvangst van door hem bestelde product(en), deze producten binnen de bedenktijd terug te sturen aan Stichting Stad op een berg en het aankoopbedrag terug te krijgen.

ARTIKEL 2 ALGEMENE BEPALINGEN

2.1 De klant kan geen rechten ontlenen aan het feit dat Stichting Stad op een berg deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.

2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten op afstand van Stichting Stad op een berg die strekken tot de verkoop van producten.

2.3 De eventueel door klant gehanteerde inkoop voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met Stichting Stad op een berg.

2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.

2.5 In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan e-mail en gefaxte documenten.

2.6 De inhoud van deze site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Stichting Stad op een berg op Internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Stichting Stad op een berg kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Stichting Stad op een berg is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie

ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN

3.1 Bij de op de website(s) van Stichting Stad op een berg aangeboden producten worden product specificaties vermeld alsmede de prijs van het product inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten.

3.2 De op de website(s) van Stichting Stad op een berg aangeboden producten bevatten een zo accuraat mogelijke en waarheidsgetrouwe omschrijving en/of afbeelding van het aangeboden product.

3.3 Indien in de omschrijvingen en/of afbeeldingen zoals beschreven in artikel 3.2 in werkelijkheid anders uitvallen maakt dat Stichting Stad op een berg op geen enkele wijze schadeplichtig jegens de klant. De klant behoudt te allen tijde zijn recht op zijn herroepingsrecht zoals bepaald in artikel 7.1.

3.4 Stichting Stad op een berg verschaft de klant informatie over de verwachte levertijd van het product, deze termijn is slechts indicatief.

ARTIKEL 4 TOT STAND KOMEN VAN EEN OVEREENKOMST

4.1 Overeenkomsten komen tot stand nadat de klant een door Stichting Stad op een berg uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard en Stichting Stad op een berg akkoord is gegaan met deze aanvaarding.

4.2 Een overeenkomst komt ook tot stand indien Stichting Stad op een berg aanvangt met de levering van producten aan de klant nadat een klant een bestelling heeft geplaatst via de website(s) van de Stichting Stad op een berg.

4.3 Het staat Stichting Stad op een berg altijd vrij om zonder opgave van redenen, niet akkoord te gaan met een door een klant aanvaard aanbod. Indien de klant al betaling heeft verricht aan Stichting Stad op een berg zal Stichting Stad op een berg dit bedrag onmiddellijk na weigering terug boeken aan de klant.

ARTIKEL 5 LEVERING

5.1 Nadat de klant aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan als bepaald in artikel 8, vangt Stichting Stad op een berg aan met het transport van de bestelde producten.

5.2 Levering van producten vindt plaats binnen de EU.

5.3 Levering van de bestelling geschiedt op de verharde weg voor de eerste deur op de begane grond, tenzij (schriftelijk) anders overeengekomen is tussen Stichting Stad op een berg en de Klant.

5.4 Nadat een overeenkomst tot stand is gekomen tussen Stichting Stad op een berg en de klant worden de door klant bestelde producten beginsel binnen vijf (5) dagen geleverd door Stichting Stad op een berg.

5.5 Indien Stichting Stad op een berg niet kan voldoen aan de levertijd als beschreven in artikel 5.4 wordt een nadere levertijd aangegeven. Indien Stichting Stad op een berg niet in staat is om het door klant bestelde product binnen dertig (30) dagen te leveren, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

5.6 Bij afwezigheid ten tijde van aflevering, of andere reden waarbij de bestelde producten niet kunnen worden achtergelaten, zal Stichting Stad op een berg de extra vracht- en opslagkosten in rekening brengen

ARTIKEL 6 RETOURNERING VAN PRODUCTEN

6.1 Een consument heeft na ontvangst van de bestelde producten veertien (14) dagen tijd, op grond van zijn herroepingsrecht, om het bestelde product, mits ongeopend en onbeschadigd, zonder opgaaf van redenen aan Stichting Stad op een berg retour te zenden.

6.2 Stichting Stad op een berg zal na ontvangst van het product de factuurwaarde van het product binnen dertig (30) dagen terug boeken naar de consument.

6.3 Indien een consument zijn herroepingsrecht gebruikt, komen het risico van de verzending en de verzendkosten voor rekening van de klant.

6.4 De consument dient vanaf het moment van ontvangst van de producten alle passende maatregelen te nemen om schade aan het product en/of verpakkingen te voorkomen.

6.5 Indien een product of verpakking beschadigd is heeft de consument geen recht meer om het product te retourneren.

6.6 De consument kan zijn herroepingsrecht niet ten gelding brengen indien het bestelde product: naar persoonlijke voorkeur van de klant is vervaardigd of onder een andere uitzondering valt als vermeld in artikel 7:46d lid 4 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 7 GARANTIE

7.1 De klant dient de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebrekkige producten dient de klant direct na ontdekking aan Stichting Stad op een berg te melden en uiterlijk binnen een termijn van zeven (7) dagen.

7.2 Indien de klachten gegrond worden verklaard door Stichting Stad op een berg wordt de klant reparatie, een vervangend product of restitutie van de factuurwaarde van het product aangeboden.

7.3 Garantietermijnen variëren per product, met een minimum termijn van zes (6) maanden. Eventuele aanvullende garantietermijn geboden door Stichting Stad op een berg, fabrikant of importeur doen niets af aan de wettelijke rechten van de klant.

7.4 Aan de klant geleverde producten met een uiterste houdbaarheidsdatum, die verwerkt worden door de klant of die naar hun aard niet kunnen worden teruggenomen vallen niet onder de garantietermijn als beschreven in dit artikel.

7.5 Tevens heeft de klant geen recht op garantie als beschreven in dit artikel indien vast komt te staan dat het gebrek aan een product is ontstaan door toedoen van de klant.

ARTIKEL 8 PRIJS & BETALING

8.1 Op de website(s) van Stichting Stad op een berg vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en exclusief verzendkosten.

8.2 Na het tot stand komen van een overeenkomst kunnen prijzen niet worden verhoogd, behoudens eventuele prijswijzigingen waarop Stichting Stad op een berg geen invloed heeft zoals BTW tarieven.

8.3 Door Stichting Stad op een berg verzonden facturen dienen door de Klant binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te worden betaald aan Stichting Stad op een berg.

8.4 Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de Klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.

8.5 Bij een niet tijdige betaling is de Klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

8.6 Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de klant direct aan Stichting Stad op een berg gemeld te worden, waarna Stichting Stad op een berg het bedrag zal corrigeren.

8.7 Onjuistheden in de facturatie ontslaat de klant niet van enige betalingsverplichtingen of andere verplichtingen neergelegd in deze voorwaarden.

ARTIKEL 9 VOORBEHOUD VAN EIGENDOM

9.1 De door Stichting Stad op een berg geleverde producten blijven eigendom van Stichting Stad op een berg tot het moment dat de klant alle verplichtingen uit de met Stichting Stad op een berg gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

9.2 Ingeval Stichting Stad op een berg een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Stichting Stad op een berg vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

ARTIKEL 10 OVERMACHT

10.1 Stichting Stad op een berg is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

10.2 Stichting Stad op een berg kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van dertig (30) dagen, is zowel de klant als Stichting Stad op een berg gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.

ARTIKEL 11 AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Indien Stichting Stad op een berg aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald.

11.2 Mocht in uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 12.1 om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van Stichting Stad op een berg beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

11.3 Stichting Stad op een berg is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan: * de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.* de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Stichting Stad op een berg aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Stichting Stad op een berg toegerekend kunnen worden* redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

11.4 Stichting Stad op een berg sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door Stichting Stad op een berg geleverde producten, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van Stichting Stad op een berg, zijn directie en/of leidinggevend personeel.

11.5 Stichting Stad op een berg is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

ARTIKEL 12 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

12.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Stichting Stad op een berg partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

12.2 De klant en Stichting Stad op een berg zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten

GRATIS BOEK 'OMGAAN MET VERLEIDING'!

ABONNEER JE OP ONZE NIEUWSBRIEF EN ONTVANG EEN GRATIS DIGITAAL BOEK (PDF).

We sturen je geen spam! We geven je gegevens niet aan derden en je kunt je op elk moment weer uitschrijven.