Ga naar de inhoud
Home » Uitgeverij » Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden voor onze dienstverlening | Versie geldig vanaf: 18-juni-2009

Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

1.1    Stad op een berg: De stichting, Stad op een berg, statutair gevestigd te Gorinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 280 972 48. Zin Vol Zin (zinvolzin.nl) is onderdeel van stichting Stad op een berg.

1.2    Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon die aan stichting Stad op een berg een opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten.

1.3    Diensten: alle activiteiten die stichting Stad op een berg uitvoert in opdracht van de cliënt. Hieronder valt zeker te verstaan doch niet uitsluitend: training, coaching en lezingen voor zowel bedrijven als particulieren. Alsmede eventuele andere diensten die stichting Stad op een berg levert aan de cliënt.

1.4    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van stichting Stad op een berg en tevens alle overeenkomsten die stichting Stad op een berg aangaat met haar cliënten.

1.5    Wanneer tussen de cliënt en stichting Stad op een berg nadere bedingen worden overeengekomen, die afwijken van de in deze voorwaarden neergelegde bedingen, zullen bij strijdigheid de nader overeengekomen bedingen prevaleren boven hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

1.6    De door de cliënt gehanteerde algemene (inkoop) voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met stichting Stad op een berg.

1.7    Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.

1.8    In deze algemene voorwaarden kan het woord schriftelijk ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan email communicatie en gefaxte documenten.

1.9    Indien stichting Stad op een berg deze voorwaarden soepel toepast ten opzichte van cliënt, kunnen daar door de cliënt nimmer enige rechten aan ontleend worden.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

2.1    Door stichting Stad op een berg gedane aanbiedingen en/of offertes zijn veertien (14) dagen geldig voor aanvaarding, daarna zijn zij van louter informatieve waarde.

2.2    Prijzen in de door stichting Stad op een berg gedane aanbiedingen of verstuurde offertes aan de cliënt zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, echter exclusief  eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reiskosten, tenzij anders aangegeven

2.3    Door stichting Stad op een berg uitgevaardigde aanbiedingen en/of offertes worden berekend op basis van een uurtarief. Het door stichting Stad op een berg in de aanbieding en/of offerte aangegeven aantal benodigde uren kan in werkelijkheid lager/hoger uitvallen, en als zodanig worden verrekend.

Artikel 3 Tot stand komen van een overeenkomst

3.1    Overeenkomsten komen tot stand nadat cliënt een door stichting Stad op een berg uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard en de cliënt een door stichting Stad op een berg uitgevaardigde opdrachtbevestiging ondertekend heeft.

3.2    Mocht stichting Stad op een berg om welke reden dan ook een opdrachtbevestiging worden uitgevaardigd, gezonden factuur staat gelijk aan een aanvaarding. Indien cliënt tegen de hoogte van de factuur wenst te protesteren, dient hij dit schriftelijk en binnen zeven (7) werkdagen te doen.

Artikel 4 Rechten & verplichtingen cliënt

4.1   Cliënt stelt stichting Stad op een berg in de mogelijkheid de diensten aan te bieden.

4.2   Cliënt dient zich te gedragen conform de in deze voorwaarden neergelegde richtlijnen. Indien cliënt deze verplichting niet nakomt is stichting Stad op een berg gerechtigd de diensten voor de cliënt op te schorten of te beëindigen, zonder dat stichting Stad op een berg daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens cliënt.

4.3   Cliënt is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van correcte informatie die noodzakelijk is voor een deugdelijke tenuitvoerlegging van de door stichting Stad op een berg te leveren diensten. Cliënt vrijwaart stichting Stad op een berg voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.

4.4   Cliënt dient in overleg te treden met stichting Stad op een berg over de locatie en datum waarop stichting Stad op een berg aanvangt met de tenuitvoerlegging van diensten.

4.5   Indien stichting Stad op een berg door toedoen van de cliënt niet kan overgaan tot het leveren van diensten is cliënt aansprakelijk voor alle schade die stichting Stad op een berg als gevolg daarvan zou mogen leiden.

4.6   Cliënt is verplicht om alle diensten en leveringen af te nemen zoals overeengekomen is in de offerte.

4.7   Indien komt vast te staan dat er sprake is van een onrechtmatige daad of strafbaar gedrag van cliënt, is stichting Stad op een berg gerechtigd haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. Indien komt vast te staan dat daarvan geen sprake (meer) is, zal stichting Stad op een berg haar dienstverlening zo snel mogelijk hervatten.

4.8   De cliënt aanvaardt dat de tijdsplanning kan worden beïnvloed indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, de werkwijze en omvang van de overeenkomst en/of daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. De overeengekomen gewijzigde overeenkomst en/of uitvoering wordt als meer en/of minder werk verrekend.

Artikel 5 Annulering

5.1    Indien de cliënt een opdracht annuleert of wijzigt is beginsel hetgeen bepaald in dit artikel van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen de cliënt en stichting Stad op een berg.

5.2    In dit artikel wordt onder aanvangsdatum verstaan de eerste dag (hetzij intake, hetzij training) van een traject, zoals omschreven in artikel 4.4.

5.3    In dit artikel wordt onder opdrachtwaarde verstaan het totaalbedrag voor het trainingstraject zoals genoemd in de opdrachtbevestiging.

5.4    Annulering van een reeds tot stand gekomen overeenkomst kan uitsluitende schriftelijk worden gedaan. Bij annulering van een overeenkomst:

  • tussen 6 en 12 kalenderweken voor aanvangsdatum dient de cliënt 35% van de opdrachtwaarde te vergoeden;
  • tussen 3 en 6 kalenderweken voor aanvangsdatum dient de cliënt 75% van de opdrachtwaarde te vergoeden en
  • binnen drie kalenderweken voor aanvangsdatum dient de cliënt 100% van de opdrachtwaarde te vergoeden.

5.5    In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 5.4 zijn bij een reeds tot stand gekomen overeenkomst waarbij Social Tools zich jegens de cliënt verbindt om dienstverlening te bieden zijn de volgende annuleringstermijnen van toepassing:

  • tussen 2 en 4 kalenderweken voor aanvangsdatum dient de cliënt 35% van de opdrachtwaarde te vergoeden;
  • tussen 13 en 4 kalenderdagen voor aanvangsdatum dient de cliënt 75% van de opdrachtwaarde te vergoeden en
  • binnen drie kalenderweken voor aanvangsdatum dient de cliënt 100% van de opdrachtwaarde te vergoeden.

5.6    Wijziging of verschuiving van data van de zijde van de cliënt wordt, tenzij anders overeengekomen, als annulering aangemerkt.

5.7    Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door stichting Stad op een berg, zal stichting Stad op een berg in overleg met de cliënt zorg dragen voor overdracht, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de cliént toerekenbaar zijn, in welk geval eventuele kosten van overdracht voor rekening komen van de cliënt.

Artikel 6 Rechten & verplichtingen stichting Stad op een berg

6.1   stichting Stad op een berg zorgt voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst door bekwame/deskundige personen.

6.2   stichting Stad op een berg heeft het recht derden te betrekken of in te schakelen bij de uitvoering van diensten, mits cliënt hiervan op de hoogte is gesteld.

6.3   stichting Stad op een berg is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens die door de cliënt aan stichting Stad op een berg zijn verstrekt.

6.4   stichting Stad op een berg zal in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de cliënt. De cliënt zal zonder toestemming van stichting Stad op een berg aan derden geen mededeling doen over de aanpak stichting Stad op een berg, zijn werkwijze en dergelijke.

Artikel 7 Intellectueel eigendom

7.1   Alle intellectuele eigendomsrechten van stichting Stad op een berg zoals rapporten of anderszins, door stichting Stad op een berg ontwikkeld, opgesteld of ter beschikking gesteld aan cliënt in het kader van haar dienstverlening, berusten uitsluitend bij stichting Stad op een berg of haar licentiegevers.

7.2   Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren van de door stichting Stad op een berg geleverde of ter beschikking gestelde zaken waarvan het intellectueel eigendom berust bij stichting Stad op een berg, zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijk toestemming van stichting Stad op een berg.

7.3   Voor elke in strijd met artikel 7.2 verrichte handeling is de afnemer een gefixeerde en direct opeisbare boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd het recht van stichting Stad op een berg om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 8 Facturatie & betaling

8.1    stichting Stad op een berg factureert tijdens of na afloop van de overeenkomst de door stichting Stad op een berg gemaakte uren aan de cliënt.

8.2    Door stichting Stad op een berg verzonden facturen dienen door de cliënt binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te worden betaald aan stichting Stad op een berg.

8.3    Indien stichting Stad op een berg de cliënt tijdens een lopende overeenkomst factureert en door toedoen van de cliënt, stichting Stad op een berg haar uit hoofde van de overeenkomst toekomende bedragen niet tijdig toekomt, is stichting Stad op een berg gerechtigd de diensten aan cliënt te staken tot het moment waarop cliënt wel over kan gaat tot het vergoeden van de bedragen die stichting Stad op een berg uit hoofde van de overeenkomst toekomt.

8.4    Het uit artikel 8.3 voortvloeiend recht om de dienstverlening aan cliënt te staken ontstaat pas nadat stichting Stad op een berg de cliënt op de hoogte heeft gesteld van haar tekortkoming en de mogelijkheid heeft geboden om alsnog de betaling te doen geschieden. Indien cliënt vijf (5) werkdagen nadat zij op de hoogste is gesteld van haar tekortkoming niet aan haar betalingsverplichting heeft voldoen is onverlet hetgeen bepaald in artikel 8.3 van toepassing.

8.5    Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cliënt van rechtswege in verzuim. De cliënt is dan de wettelijke rente verschuldigd aan stichting Stad op een berg. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

8.6    Indien stichting Stad op een berg kosten heeft moeten maken, welke kosten stichting Stad op een berg in redelijkheid kon maken, die uitgaan boven de in het voorgaande lid weergegeven incassokosten, dient cliënt ook deze kosten aan stichting Stad op een berg te betalen.

8.7    In geval stichting Stad op een berg om welke reden ook een onjuist bedrag ontvangt van de rekening van cliënt heeft cliënt haar (wettelijk) recht om deze betaling te storneren. Dit ontslaat cliënt niet van haar in dit artikel gestelde betalingsverplichting.

8.8    De cliënt is niet bevoegd door hem aan stichting Stad op een berg verschuldigde bedragen te verrekenen met gepretendeerde dan wel echte vorderingen van cliënt op stichting Stad op een berg, zonder voorafgaande, schriftelijke machtiging van stichting Stad op een berg dan wel de bevoegde rechter.

8.9    Indien het vermoeden bestaat dat de cliënt niet aan  haar betalingsverplichting kan voldoen, of in het geval zij in staat van liquidatie/ faillissement verkeert, er beslag wordt gelegd of surseance van betaling is aangevraagd  zijn de vorderingen van stichting Stad op een berg jegens de cliënt onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1    Voor elke door stichting Stad op een berg aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. stichting Stad op een berg kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. stichting Stad op een berg is uitsluitend aansprakelijk voor grove tekortkomingen in de uitvoering van de dienstverlening die het gevolg zijn van grove onzorgvuldigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van diensten.

9.2    Mocht onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 9.1 toch aansprakelijkheid aan de kant van stichting Stad op een berg worden aangenomen is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.

9.3    Mocht in uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 9.2 geen uitkering krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst plaatsvinden dan is de aansprakelijkheid van stichting Stad op een berg beperkt tot directe schade en tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

9.4    De aansprakelijkheid van stichting Stad op een berg wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de cliënt stichting Stad op een berg onmiddellijk en naar behoren schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en stichting Stad op een berg ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten.

9.5    Aansprakelijkheid van stichting Stad op een berg voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.

9.6    De cliënt vrijwaart stichting Stad op een berg tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit – dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

9.7    Cliënt is aansprakelijk voor alle schade die stichting Stad op een berg mocht lijden ten gevolge van een aan de cliënt toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

Artikel 10 Overmacht

10.1  stichting Stad op een berg is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van zestig (60) dagen blijft voortbestaan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

10.2  stichting Stad op een berg is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten van derden, waar stichting Stad op een berg weinig of geen invloed op kan uitoefenen. stichting Stad op een berg kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie stichting Stad op een berg een overeenkomst is aangegaan.

10.3  Naast het bepaalde in lid 10.2 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen

11.1  Op alle rechtsbetrekkingen waarbij stichting Stad op een berg partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

11.2  De cliënt en stichting Stad op een berg zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

GRATIS BOEK 'OMGAAN MET VERLEIDING'!

ABONNEER JE OP ONZE NIEUWSBRIEF EN ONTVANG EEN GRATIS DIGITAAL BOEK (PDF).

We sturen je geen spam! We geven je gegevens niet aan derden en je kunt je op elk moment weer uitschrijven.

Geef een reactie